Výlet do Slatiňan – 2., 3., 4., 5. ročník

Ve středu 22.6. jsme se vydali na pěší výlet do Slatiňan. Žáci pátého ročníku navštívili svoji budoucí novou školu, do které přecházejí na druhý stupeň.  Seznámili se s prostory školy, učebnami a školní jídelnou. Ostatní si mezitím zasportovali na dětském hřišti. Poté jsme se všichni přesunuli k řece, využili teplého počasí a vykoupali se. Cestou zpátky jsme měli krátkou exkurzi v LEGIO VLAKU, který se v tuto dobu nacházel na místním nádraží. Dobově přistrojení průvodci dětem vysvětlili, kdo to byli legionáři. Postupně nám ukázali všechny vagóny – na spaní, polní nemocnici, poštu, kovárnu a další. Dětem se exkurze velmi líbila.

Loučení s dětmi z 5. ročníku

Každý závěr školního roku patří tak trochu také dětem, kteří odchází z naší školy – dětem z 5. ročníku. Loučí se s námi programem připraveným pro zbytek školy.

Jednou z jejich aktivit byla pátrací hra detektivů, kteří měli odhalit nebezpečné zločince. Tuto hru jsme si zahráli několik dnů po sobě.

Dále na nás v úterý čekala úniková hra, kdy jsme pomocí mapy a různých indicií pátrali po zmizelých „páťácích“, kteří nám ukradli truhličku s pokladem. Teprve když jsme je našli schované poblíž Boroviny a splnili jsme zadané úkoly, mohli jsme si poklad rozdělit.

Ve středu jsme se s nimi rozloučili my ostatní při slavnostní chvilce, kdy dostali dárek na rozloučenou naopak od těch nejmenších – prvňáčků, knížku na památku, certifikát o absolvování prvního stupně ZŠ a arch plný poděkování a přání od jejich kamarádů.

Ve čtvrtek po rozdání vysvědčení jsme ještě poseděli při malém občerstvení a zavzpomínali jsme na všechny roky strávené u nás.

Dětem přejeme krásné prázdniny a v září úspěšné vkročení do nové etapy života!

Den mazlíčků – projekt 2. a 3. ročníku

Ve dnech 9. – 10. 6. proběhl v naší třídě DEN MAZLÍČKŮ. Děti si po dohodě s rodiči mohly přinést svého domácího mazlíčka buď živého, na fotografii nebo jako plyšáka. Každý žák nejdříve svého mazlíčka představil nejen ve třídě, ale i spolužákům z tříd vedlejších, kteří k nám přišli na exkurzi.Poté si vytvořil PRŮKAZ SVÉHO MAZLÍČKA  s údaji o jménu, věku, vlastnostech, prostředí, ve kterém se nachází atd. Další aktivitou byl sběr informací o mazlíčcích svých spolužáků, při kterém právě využili hotové průkazy. V rámci prvouky se děti pustily do třídění přinesených živočichů dle tříd, řádů a čeledí. Proběhl sběr dat o počtu jednotlivých druhů, počtů samiček a samců. V návaznosti na projekt si třeťáci při hodině českého jazyka vyskloňovali název svého mazlíčka a druháci napsali krátké slohové cvičení. Součásti průkazu byla samozřejmě i fotografie, kterou si každý majitel sám namaloval. Dětem se projekt velice líbil. Přínosem nebyly pouze získané poznatky o živočiších, jejich životě a třídění, ale došlo k posílení sociálních vazeb mezi dětmi v komunikaci a ohleduplnosti vůči sobě a zvířátkům.

Projekt „Cesta do pravěku“

V rámci projektu Zvýšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Orel III proběhl na naší škole projektový den zaměřený na vývoj života na Zemi.  Před jeho realizací došlo k setkání a konzultaci s Mgr. Milanem Skalickým, hydrogeologem a zároveň lektorem, který následně celý projekt z větší části realizoval. K setkání s dětmi došlo v úterý 31.5. Pan Skalický si pro děti připravil ukázky zkamenělin a kostí, poté seznámil děti s činností geologa a jeho pracovním náčiním. Následně vysvětlil, jak vznikla naše planeta a postupně i život na ní. Pomocí obrázků, zkamenělin a artefaktů pravěkého člověka vyprávěl o vývoji živé přírody od prvohor až po současnost. Beseda byla obohacena jednak o mnoho obrázků z období pravěku a zároveň děti zaujaly vzorky zkamenělin, které nechal pan lektor kolovat. Součástí projektu byla praktická činnost, při které si děti pomocí forem a sádry vytvářely autentické odlitky trilobitů a mušlí. Kromě odlitků si děti domů odnesly omalovánky s pravěkou tématikou a časovou osu vývoje života na Zemi. V následující hodině výtvarné výchovy jsme navázali na danou tématiku ztvárněním živočichů a rostlin z období prvohor a druhohor. Náměty k této činnosti si děti samy vyhledávaly na internetu. Celý projekt byl dětmi hodnocen velmi kladně.

Tučňáci – 2. a 3. ročník

Tento projekt 2. a 3. ročníku vyplynul z výtvarné a pracovní činnosti, při které děti vytvářely postavičky tučňáků spolu s antarktickou krajinou. Na práci jsme navázali shromažďováním zajímavostí o životě tučňáků. Děti si vyhledávaly informace v encyklopediích a na internetu. Svá zjištění si vzájemně sdílely a v týmech vypracovávaly doprovodné plakáty ke svým výtvarným pracím.

Dětský den

       Den dětí jsme 1.6.2022 ve škole oslavili společným dopolednem. Nejprve jsme na hřišti uspořádali sportovní kolečko plné disciplín – děti se například svezly v kolečku, zahrály si na kosmonauty nebo zkusily kroket. Když nás doběhl hlad, vrátili jsme se do školy a připravili jsme si na trávě deky a vypukl báječný piknik. Poté si děti prošly ještě druhou nabídkou disciplín.

        Počasí se ten den vydařilo a vládla kamarádská atmosféra. Piknik si všichni moc pochvalovali, takže se nejspíš stane tradicí.

Velikonoce – 1. ročník

Projekt Velikonoce

Měsíc duben jsme začali slavit v duchu Velikonoc, děti si vyrobily malé Moranky a vynesly je za ves nebo poslaly po vodě popř. spálily, abychom byli všichni celý rok zdraví. Dále jsme se seznámili a ukázali si mnoho lidových tradic a vysvětlili si jejich význam. Dětem se moc líbila hra na tradiční nástroj řehtačka. Velikou radostí pro žáčky byla výroba vlastních pohledů a zaslání příbuzným. Projekt jsme uzavřeli společným výletem do Švýcárny ve Slatiňanech, kde jsme si prohlédli muzeum a šli se věnovat výtvarným dílnám: barvení perníčků, zdobení kraslic, zdobení dřevěných zvířátek, zdobení polštářků ve tvaru zvířátek. Cestou zpět jsme pozorovali krásnou jarní přírodu, zastavili jsme se u Chrudimky a na závěr jsme se odměnili zmrzlinou z cukrárny. Rozloučili jsme se s přáním krásných Velikonoc a popřáním si mnoho zdarů při zdobení krasliček pro koledníky a při pletení pomlázek.

Pasování na čtenáře – 1. ročník

Pasování prvňáčků na čtenáře a předání 1. vysvědčení

Ve středu 1. 6. 2022 čekal na prvňáčky velký den, v prvních dvou hodinách si společně se spolužáky užili dětský den a následně byli pozváni do knihovny státního zámku ve Slatiňanech Rytířem krásného slova ke složení slavnostního slibu čtenáře a knížetem  Auerspergem  ku pasování na čtenáře.

Sešli jsme se 10:45 hod. u knihovny a společně jsme šli do obřadní síně městského úřadu, tam bylo již vše nachystáno na velikou oslavu. Usadili jsme se a netrpělivě jsme čekali. Zazněly fanfáry a vyšel kníže s princeznou a rytíř s opravdovým velikým mečem

Překvapením se nám tajil dech. Paní z knihovny všechny uvítala, poté si vzal slovo rytíř krásného slova a z jeho projevu bylo zřejmé, že si malých čtenářů velice váží. Následně jsme museli jednotlivě přistupovat ke knížeti, kterému jsme složili slib, poté k rytíři krásného slova, který nás tím velkým mečem pasoval na čtenáře, dále nám princezna předala šerpy se jménem a titulem čtenáře, pak už nám paní učitelka pogratulovala a předala knihu. Měli jsme plné ruce odměn a plnou hlavu zážitků a tím to ještě nekončilo.

Nyní předstoupil kníže a předal naší paní učitelce klíč do světa písmen a knih. Pro tuto příležitost jsme si pro panstvo připravili  píseň od Dády Patrasové „Abeceda“ a nakreslili jsme si k ní písmenka jako rekvizitu. Vystoupení se nám moc povedlo. Byl to výjimečný den plný zážitků s kamarády, rodiči i učiteli. Děkujeme zaměstnancům městské knihovny Slatiňany, paní Maradové za fotografie, rytíři krásného slova a knížeti a princezně Auerspergovým.

Za ZŠ Mgr. Kristýna Vašková

Den Země – 1. ročník

22. 4. 2022 Den Země

Na den Země jsme se s prvňáčky moc těšili, již několik dní před samotným svátkem jsme se naučili písničku „Chválím Tě Země má“,  poskládali jsme puzzlíky naší republiky, Evropy i všech světadílů, na googlu jsme navštívili mnoho míst a měst, poznávali jsme rostliny a zvířátka a naučili jsme se, že prospěšní naší Zemi můžeme být i my nejmenší. V den svátku jsme společně vyrazili hledat poklad dle šipek a plnili jsme pestré úkoly. Žáčkům se nejvíce líbilo zdobení lípy u fotbalového hřiště. Po návratu do školy jsme si každý zasadil semínka a nyní se o ně staráme.

Škola v přírodě

Týden od 2. do 6. května strávili naši žáci na škole v přírodě v Daňkovicích. Celý program s názvem Survival byl zaměřen na přežití v přírodě. Děti se učily připravit a rozdělat oheň, postavit si přístřešek z přírodnin, připravovat si svačiny, sbalit si vše potřebné na dopolední a odpolední program. V týmech vytvářely seznam deseti nejdůležitějších věcí potřebných na pobyt mimo civilizaci. Učily se orientovat podle mapy, zvládnout Morseovu abecedu, střílet z praku, luku a vzduchovky. Dobrovolnou aktivitou byla stezka odvahy v pozdějších hodinách, které se zúčastnili téměř všichni. Během všech aktivit pracovaly většinou v týmech, které se v průběhu pobytu měnily. Děti měly možnost poznávat se mezi sebou v jiném prostředí a naučit se spolupráci. Domů si přivezly vlastnoručně vyrobený náramek a plno zážitků.