Den mazlíčků – projekt 2. a 3. ročníku

Ve dnech 9. – 10. 6. proběhl v naší třídě DEN MAZLÍČKŮ. Děti si po dohodě s rodiči mohly přinést svého domácího mazlíčka buď živého, na fotografii nebo jako plyšáka. Každý žák nejdříve svého mazlíčka představil nejen ve třídě, ale i spolužákům z tříd vedlejších, kteří k nám přišli na exkurzi.Poté si vytvořil PRŮKAZ SVÉHO MAZLÍČKA  s údaji o jménu, věku, vlastnostech, prostředí, ve kterém se nachází atd. Další aktivitou byl sběr informací o mazlíčcích svých spolužáků, při kterém právě využili hotové průkazy. V rámci prvouky se děti pustily do třídění přinesených živočichů dle tříd, řádů a čeledí. Proběhl sběr dat o počtu jednotlivých druhů, počtů samiček a samců. V návaznosti na projekt si třeťáci při hodině českého jazyka vyskloňovali název svého mazlíčka a druháci napsali krátké slohové cvičení. Součásti průkazu byla samozřejmě i fotografie, kterou si každý majitel sám namaloval. Dětem se projekt velice líbil. Přínosem nebyly pouze získané poznatky o živočiších, jejich životě a třídění, ale došlo k posílení sociálních vazeb mezi dětmi v komunikaci a ohleduplnosti vůči sobě a zvířátkům.

Projekt „Cesta do pravěku“

V rámci projektu Zvýšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Orel III proběhl na naší škole projektový den zaměřený na vývoj života na Zemi.  Před jeho realizací došlo k setkání a konzultaci s Mgr. Milanem Skalickým, hydrogeologem a zároveň lektorem, který následně celý projekt z větší části realizoval. K setkání s dětmi došlo v úterý 31.5. Pan Skalický si pro děti připravil ukázky zkamenělin a kostí, poté seznámil děti s činností geologa a jeho pracovním náčiním. Následně vysvětlil, jak vznikla naše planeta a postupně i život na ní. Pomocí obrázků, zkamenělin a artefaktů pravěkého člověka vyprávěl o vývoji živé přírody od prvohor až po současnost. Beseda byla obohacena jednak o mnoho obrázků z období pravěku a zároveň děti zaujaly vzorky zkamenělin, které nechal pan lektor kolovat. Součástí projektu byla praktická činnost, při které si děti pomocí forem a sádry vytvářely autentické odlitky trilobitů a mušlí. Kromě odlitků si děti domů odnesly omalovánky s pravěkou tématikou a časovou osu vývoje života na Zemi. V následující hodině výtvarné výchovy jsme navázali na danou tématiku ztvárněním živočichů a rostlin z období prvohor a druhohor. Náměty k této činnosti si děti samy vyhledávaly na internetu. Celý projekt byl dětmi hodnocen velmi kladně.

Tučňáci – 2. a 3. ročník

Tento projekt 2. a 3. ročníku vyplynul z výtvarné a pracovní činnosti, při které děti vytvářely postavičky tučňáků spolu s antarktickou krajinou. Na práci jsme navázali shromažďováním zajímavostí o životě tučňáků. Děti si vyhledávaly informace v encyklopediích a na internetu. Svá zjištění si vzájemně sdílely a v týmech vypracovávaly doprovodné plakáty ke svým výtvarným pracím.