Škola Orel

Právě jste v části: Aktuality
 

Aktuality


 

 

Výprava za houbami 

Je krásný podzim a houby v lese lákají ke sbírání.  

Proto i my jsme využili tento čas k návštěvě výstavy hub ve Slatiňanech. Vyrazili jsme v pátek 27.9.2019 po vydatném nočním dešti, ale počasí nám nakonec celý den přálo.  

Pěšky jsme došli do Společenského domu a prohlédli si houby, které je možné najít v okolí Slatiňan. Děti si tam vyplnily pracovní listy, kdy na výstavě hledaly nejzajímavější název houby, největší houbu apod. Po výstavě jsme se přesunuly na dětské hřiště. Tady měli žáci připravená výuková stanoviště, na kterých se seznámili se stavbou těla hub, porovnávali muchomůrku zelenou se žampionem, poznávali vybrané druhy a dozvěděli se základní informace ze života hub. Většinu času děti pracovaly v týmech a učily se vzájemné spolupráci. 

Učivo o houbách jsme rozšířili i do dalších hodin. Například v českém jazyce jsme si četli o houbových skřítcích a tvořili jsme popis vlastního skřítka. Houby jsme zařadili i do dalších předmětů – nejen do ČJ, ale i do M, HV, PČ, VV.


Dopravní hřiště

Ve čtvrtek 11. září 2019 navštívila naše škola Dětské dopravní hřiště v Chrudimi v rámci projektu „Jsem dobrý chodec a cyklista“. Protože je to naše pravidelná každoroční návštěva, děti už věděly, co je čeká, a těšily se.

Rozdělili jsme se společně do 3 skupin a prostřídali se na stanovištích. Každou skupinu provázela jedna paní učitelka. Prošli jsme postupně učebnou, kde jsme si připomněli základní pravidla silničního provozu a značky, poté jsme se přesunuli na hřiště, kde jsme prakticky zkoušeli dodržovat pravidla a jízdu podle dopravního značení a posledním místem byla jízda zručnosti přes překážky. Mezitím si děti vyzkoušely, jak se ohleduplně pohybovat jako chodci po hřišti. Strávili jsme zde příjemné dopoledne, poněvadž nám tentokrát skvěle vyšlo i počasí.

Dopravní výchova prolínala výuku druhého školního týdne a žáčci se hravou formou seznámili s pravidly silničního provozu.

                                                                        

 

 

Vítáme prvňáčky

V pondělí 2. 9. 2019 čekal nové prvňáčky ZŠ Orel velký den. Do školy je doprovázeli rodiče, prarodiče i sourozenci, aby s nimi oslavili první školní den. V nazdobené třídě plné pozorností už na prvňáčky čekal pan starosta, paní ředitelka a třídní paní učitelka. Malí školáci si první den užili a již se nemohli dočkat výuky. Z jejich velkého dne a z první hodiny matematiky přikládáme fotografie.

                      

                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

CESTA KOLEM SVĚTA

Během celého školního roku nás provázela ve 2. a  3. ročníku třídní hra s názvem „Cesta kolem světa“. Během ní  jsme ve dvou flotilách obepluli celý svět – navštívili jsme jednotlivé světadíly a splnili zadané úkoly. Při každém vylodění nás čekal buď poznávací úkol k danému světadílu, nebo sociální úkol, při kterém jsme si zahráli hry na podporu třídního kolektivu. Také nás čekali vědomostní souboje s piráty.

 

Cesta do Afriky

V pátek 20. června podnikli naši čtvrťáci a páťáci v rámci celoročního projektu Poznáváme Afriku cestu na africký kontinent. Čekalo je celkem sedm zastavení. První z nich bylo u Rudého moře, kde měli možnost potápění a mohli tak obdivovat tento nádherný podmořský svět. Následovala Velká pyramida v Gíze. V dalších dnech je čekala plavba po řece Nilu a čas strávený u Viktoriina jezera, druhého největšího jezera na světě. Velkým zážitkem bylo Údolí králů a seznámení s Tutanchamonem. Po únavné cestě následoval odpočinkový den, který byl věnován hieroglyfům. Každý z účastníků zájezdu si mohl napsat své jméno tímto starověkým písmem. Během cesty si všichni zaznamenávali do mapy místa, která navštívili, dělali poznámky do svého zápisníčku a fotografovali. Po návratu domů a sdělení zážitků ukončili čtvťáci a páťáci celoroční motivační hru Kilimandžáro.

                                                                                 

Hodnocení druhého pololetí a výroba tabla

Závěr školní roku je tradičně spjat s hodnocením uplynulého pololetí. Nejdříve čtvrťáci a páťáci provedli sebehodnocení v každém z předmětů a zároveň se zamysleli nad svými vztahy se spolužáky a celkově nad chováním o přestávkách, při hodinách a k vyučujícím. V druhé části vytvářeli čtvrťáci plakát s hodnocením školních akcí a sepsáním všeho, co  se v jednotlivých předmětech naučili. Poté se zamysleli nad návrhy akcí na následující školní rok a seznámili ostatní s plány na prázdniny. Páťáci se mezitím věnovali tvorbě tabla, které bude umístěno na vývěsku obecního úřadu.

 

Projekt Evropské státy

Již tradičně se žáci pátého ročníku věnovali poslední týdny školního roku tvorbě prezentace. Tématem té letošní byly evropské státy. Pracovali na ni během hodin informatiky a vlastivědy. Poslední dny přednesli své práce svým spolužákům. Prezentace jsou pro páťáky závěrečnou prací prvního stupně a zároveň přípravou na stupeň druhý.

                        

Výlet

V úterý 18. června jsme společně vyrazili na pěší výlet směrem na Kočičí hrádek. Cestou jsme měli několik zastavení s různými úkoly a soutěžemi. Na dětském hřišti ve Slatiňanech byly vytvořeny týmy a proběhla soutěž v létání vlaštovek. Při druhém zastavení se děti věnovaly vyluštění vzkazu napsaným Morseovou abecedou. Na Kočičím hrádku je čekal nejtěžší úkol. Každý měl za úkol nalézt si klacík, který je mu nějakým způsobem podobný, se kterým se ztotožňuje. Svůj výběr si vzájemně sdělili  ve svém týmu. Poté si všichni svůj klacík zlomili a obě části odevzdali vedoucímu  týmu. Ten měl za úkol zlomit všechny klacky najednou. Cílem této aktivity bylo uvědomění si síly kolektivu, významu kamarádství. Budoucím šesťákům jsme popřáli, aby jim kamarádství přetrvalo i na druhém stupni ve Slatiňanech. Při zpáteční cestě jsme se zastavili u řeky a celý výlet jsme zakončili návštěvou cukrárny.

                                                                   

 

 

Soutěže

 

Přírodovědná soutěž 

Na konci měsíce května proběhlo školní kolo přírodovědné soutěže v poznávání rostlin a živočichů, kterého se zúčastnily všechny ročníky. Do okresního kola v Hlinsku odjeli naši školu reprezentovat vždy tři nejlepší žáci z každé kategorie. V kategorii A (2. a 3. ročník) soutěžili Vojtěch Ludvík, Miloš Příhoda a Barbora Brabcová. Tento tým získal krásné druhé místo a za jednotlivce se Vojtěch Ludvík umístil na prvním místě. Kategorii B (4. a 5. ročník) zastupovali Adam Sáva, Adina Pavlíková a Kristýna Kalinová. Nejlepšího výsledku dosáhl Adam Sáva, který obsadil třetí místo. Celý tým vybojoval místo první. Všem patří dík a pochvala za vzornou reprezentaci naší školy.

                                        
 

Dopravní soutěž 

V pátek 3. května proběhla Dopravní soutěž na DDH v Chrudimi. Závodilo se ve čtyřech disciplínách: jízda zručnosti, zdravověda, znalost pravidel silničního provozu a bezchybná jízda po dopravním hřišti. Naši školu reprezentovali Ondřej Mádlo, Kristýna Kalinovu, Štěpán Votruba a Tereza Karnetová.
Děti se umístily na pátém místě.
Výprava do Slatiňan

V pátek 17. května jsme se vypravili na celý den do Slatiňan. Společně jsme navštívili výtvarnou výstavu žáků místní ZUŠ. Páťáci, kteří odcházejí na druhy stupeň se podívali do své budoucí školy a prohlédli si jídelnu. Poté jsme se všichni sešli v cukrárně. Prvňáci se se svojí paní učitelkou vydali na zpáteční cestu a starší děti se přesunuly ke slatiňanskému náhonu, kde proběhla výuka prvouky a přírodovědy. Děti se rozdělily do týmů a podle atlasů určovaly dřeviny a byliny v této lokalitě. Nasbírané přírodniny nalepily na arch papíru a popsaly. Na závěr každý tým svoji práci prezentoval.

                                                          


Výstava ZUŠ Slatiňany 17. 5. 2019

V pátek 17. 5. 2019 jsme se vydali na výstavu žáků výtvarného oboru ZUŠ Slatiňany. Mezi vystavovanými díly jsme našli obrázky i našich dvou spolužáků Ondry V. a Lukáše J. Jejich díla i díla ostatních dětí se nám moc líbila a inspirovala nás i pro vlastní tvorbu. Žáci 5. ročníku spojili výšlap do Slatiňan i s prohlídkou ZŠ Slatiňany, kam po velkých prázdninách nastoupí. Výlet jsme završili oddechem v místní cukrárně a poznáváním rostlin při cestě zpět do ZŠ.         

                  


 

Jak se žilo za dob rytířů jsme se dozvěděli na divadelním představení, které se odehrálo v tělocvičně  ZŠ ve čtvrtek 9. 5. Představení navštívili žáčci 1. – 3. ročníku ZŠ a děti z MŠ.

                                                                            


Dopravní soutěž 

V pátek 3. 5. 2019 jsme se se žáky 5. ročníků zúčastnili Okresní dopravní soutěže v Chrudimi. Školu reprezentovali 4 žáci: Tereza K., Kristýna K., Štěpán V. a Ondra M. Soutěžní klání probíhalo v pěti disciplínách: jízda zručnosti, teoretický test, jízda dle dopravního značení, ošetření úrazu a určení dopravní situace na mapě při přesunu z místa A na místo B. Naši žáci plnili úkoly svědomitě. Byli bodováni jednotlivě, ale výsledky byly sčítány za celý tým. Na medailových příčkách jsme se neumístili, ale byli jsme dobrými konkurenty a dopoledne jsme si společně moc užili. Před odjezdem jsme zašli do cukrárny na sladkou odměnu a ve škole nás ještě čekaly sladké balíčky a medaile.

                             

Den Země 23. 4. – 26. 4. 2019

Po tvůrčím období před Velikonocemi přišel den D a to Den Země. Jak prospět naší planetě jsme si se žáčky povídali již dávno. Nápadů měli školáčci na rozdávání: třídit odpad, recyklovat materiály, sbírat odpadky v přírodě, sázet stromky, šetřit vodou a energiemi, poznávat naši planetu a vědět čím jí škodíme a pomáháme.  Přikládáme několik bodů projektu, které jsme si nejvíce užili: péče o semínko, sazeničku a kytičku, pracovní a tvůrčí dílny, vyplnění pracovních listů, zhlédnutí videí a prohlížení encyklopedií, třídění odpadků v ZŠ a recyklované výrobky, úklid Boroviny, poznávání rostlin, živočichů, hub a nerostů, hry a odměna v podobě skákacího hradu a houpaček na fotbalovém hřišti v Orli.

                                                              

Březen – měsíc knihy

Březen, za kamna vlezem a nejlépe s knihou. Prvňáčci se už naučili velice dobře číst a tak jsme se celý březen mohli společně věnovat knihám a jejich autorům i ilustrátorům. Děti si zavedly zážitkové deníky, do kterých si zapisují a ilustrují dle vlastní volby. S knihami jsme si zahráli mnoho her a seznámili jsme se s jejich strukturou. Též jsme již v minulosti navštívili knihovnu ve Slatiňanech, do které někteří žáci pravidelně docházejí.

                        

FILHARMONIE

Ve středu 13. 3. 2019 jsme společně navštívili Sukovu síň v Pardubicích, kam jsme vyjeli na hudební pořad, pod názvem, Trápení pana Bambuly aneb nezbedná kapela.  Po té co jsme se pohodlně usadili do hlediště, přišli na podium pan dirigent, muzikanti  filharmonického orchestru a pan Bambula, který měl na starost pořádek na podiu.  Ovšem pan Bambula pana dirigenta neustále zlobil. Nejprve se chtěl zapojit do orchestru hrou na koště a průběžně vymýšlel různé strunné, dechové a bicí nástroje, aby za konkuroval nástrojům klasickým. Ale pan dirigent byl zkušený a muzikanty si usměrnil a ti zahráli dětem překrásné skladby a ukázali zvukové možnosti nástrojů. Ovšem pan Bambula se nenechal odradit a připojil se hrou, na své ručně vyrobené nástroje, do orchestru a přizval k sově i děti z řad diváků, kteří ho hrou podpořili. Na závěr jsme si společně zazpívali trojhlas a plni dojmů vyrazili zpět do ZŠ, kde jsme si o zážitku dlouho vyprávěli, nástroje jsme si nakreslili a o tělocviku a hudební výchově jsme si na filharmoniky zahráli. Těšíme se na další hudební zážitek.

Orel v Orli 5. 4. 2019

Krásným ukončením prvního aprílového týdne byla návštěva ze ZOO Jihlava. Transit, ze kterého se linulo množství podivných a možná až děsivých zvuků zaparkoval na zahradě mateřské školky a pan řidič, ze kterého se vyklubal ošetřovatel a cvičitel, začal na připravená bidýlka vyndávat strůjce křiků v podobě denních i nočních ptáků. Jako první se nám předvedla sova pálená Zuzanka, která se neostýchala přistát na čepici našich žáčků. Zuzanku vystřídal výr Bubu, který neslyšně létal nad zahradou a přistával na prolézačkách dětského hřiště, poněvadž bychom ho na hlavě nebo rameni nikdo neunesl, předvedlo se ještě několik sov z různých zemí a vystřídali je dravci denní. Mezi nejobdivovanější patřil samozřejmě dravec největší, kterým byl orel mořský. Jak jsme se dozvěděli, orli byli do Čech znovu uměle nasazeni a v naší přírodě se již úspěšně rozmnožují, nejblíže u Trhové Kamenice. S dětmi jsme se shodli, že nejkrásnější let je opravdu let orla a nejlépe nad orelskou mateřskou školkou. Krom krásných zážitků jsme se toho od chovatelů mnoho dozvěděli a vše jsme si zapsali za uši.

                                             


 Aprílová svatba 5. 4. 2019

První dubnový týden jsme ve školní družince slavili Apríl. Žáčci připravili spoustu vkusných žertíků, ale nejvíce se těšili na hlavní atrakci týdne, ke které všechno naše snažení směřovalo, a tou byla Aprílová svatba. Každý žáček družinky si našel svou roli v dané scénce, připravil si rekvizity a společně jsme Aprílový obřad započali. Na slavnou píseň Hallelujah nastupovali svatebčané, na melodii z filmu Piano ženich a na svatební pochod nastoupila nevěsta s předlouhým závojem, který nesly družičky. Oddávající všechny přivítal, svědci připravili prsteny, fotograf fotil jako o závod. Ač šlo o aprílovou svatbu, tak ženich i nevěsta řekli ano, předali si prsteny a pro zpečetění vztahu se objali. Pak následovalo házení svatební kyticí, kterou nechytla žádná z družiček, ale jeden z mládenců. První tanec „novomanželů“ byl na píseň „ S tebou mě baví svět“ a parket byl tanečníky plně obsazen. Vše osvětlovala pouze discokoule. Žáčci se při této příležitosti řádně ověřili znalost příbuzenských vztahů např.  švagr, tchán, tchýně, zeť. Aprílová svatba patřila k nejzdařilejším akcím školní družinky.                                                                     

                                                


Vynášení smrtky/ Velikonoce 7. – 17. 4. 2019

S našimi žáky se rádi věnujeme tradicím, které už znali naše babičky a dědové. První týden v dubnu jsme ve školní družince vyráběli Morany, které se dle tradice mají za vsí pustit po potoku z vesnice pryč. Bohužel v Orli nemáme potok, tudíž jsme vyráběli malé Moranky z ruliček od toaletního papíru a v průvodu jsme je vynesli ze vsi s říkadlem na rtech: „Smrt nesem zanesem, nový líto přinesem, smrt chodí po vsi, má veliký vousy, na ruce má košíček, prosí o pár vajíček ….“ Žáčkům se říkadlo moc líbilo a rychle se jej naučili. Za vesnicí si žáčci mohli určit, zda Moranky spálí nebo je zavěsí na větve, aby podlehly vlivům přírody. S jednou věcí se žáčci rozloučili a jiné se rozhodli navrátit život. Při pálení Moranek objevili starý a rozlámaný loukoťový vozík, tak jsme se rozhodli, že jej společnými silami opravíme a vystavíme.  Další dny jsme se zaměřili na výzdobu oken velikonočními motivy, dále jsme vyrobili velikonoční dioráma dle vlastní fantazie, všichni jsme si upletli jednoduchou bužírkovou pomlázku, z bambulek jsme připravili kuřátko jako dekoraci na stůl a nejvíce trpělivosti jsme věnovali velikonočnímu přání, které jsme nejen namalovali, ale poslali i svým nejbližším. Letošní Velikonoce se nám velice vydařily a odměnou nám byla radost blízkých, které jsme obdarovali.

                                                                                       

 

Člověk a zdraví – týdenní projekt 

Projektu předcházel preventivní program „Veselé zoubky“, který pro nás připravila DM drogerie ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou. O zoubkách jsme si povídali ve škole 25. Února 2019. 

V týdnu od 4. března 2019 jsme se ve škole věnovali tématu „Člověk a zdraví“. Na základě zhlédnutého filmu jsme si povídali o imunitě člověka, prevenci zdraví a úrazů a škodlivosti nebo prospěchu různých vlivů na zdraví člověka. Téma prolínalo mezi vyučovacími předměty – český jazyk, prvouka, přírodověda, pracovní činnosti, výtvarné činnosti, hudební výchova. Závěrem byla dramatizace žáků na zadané téma ohledně ochrany zdraví.


Vesmír

Dny od 22. února do 1. března jsme věnovali s dětmi ze 2. a 3. ročníku putování Vesmírem. V rámci hodin prvouky a českého jazyka jsme se seznámili se základními principy „fungování Vesmíru“, cestovali jsme po planetách, povídali si o Zemi. Vyvrcholením naší týdenní práce bylo u druháčků volné psaní  na téma „Přání pro planetu Zemi“. Pro třeťačky to byl pak shrnující zápis do sešitu prvouky. Společně jsme vše zakončili ve výtvarných a pracovních hodinách. Podařilo se nám vytvořit na zeď sluneční soustavu doplněnou o návštěvníky mimozemských civilizací.

                                                         


Masopust ve školní družině

Další krásnou českou tradici, kterou si zažili žáčci školní družiny v týdnu od 18. – 22. 2. 2019, byl masopust. Žáci si vyrobili několik krásných masek, kterými vyzdobili okna školy.  Na chystaný průvod si žáci pomalovali obličeje barvami k tomu určenými. V průvodu jsme si zazpívali krásné lidové české písně a zatančili kapesníčkové tanečky.  Shlédli jsme několik masopustních průvodů z Veselého Kopce, ze Studnic a z Morašic na youtube. Starší žáci se nechali unést technikou kašírování a vyrobili několik krásných 3D masek, při kterých zužitkovali starý papír z kontejnerů školy na tříděný odpad. Žáci si zasportovali ve společných družstvech a společně objevili šifry, které po rozluštění vydaly několik obcí, ve kterých se tradiční masopustní průvod udržuje. Někteří žáci se nechali inspirovat a s rodinami masopustní rej navštívili.

                                                                                   

 

Pasování prvňáčků na čtenáře a předání 1. vysvědčení

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 čekal na prvňáčky velký den, byli pozváni do knihovny státního zámku ve Slatiňanech Rytířem krásného slova ke složení slavnostního slibu čtenáře a knížetem  Auerspergem  ku pasování na čtenáře.

Sešli jsme se 10:30 hod. na nádvoří zámku a společně jsme šli do zámecké knihovny, tam bylo již vše nachystáno na velikou oslavu. Usadili jsme se a netrpělivě jsme čekali, přitom jsme měli oči na vrch hlavy z té překrásné výzdoby, obrazů, knih a dalšího vybavení zámku. Zazněly fanfáry a knihovna se otevřela a odhalila tajné dveře, ze kterých vyšel kníže s kněžnou a rytíř s opravdovým velikým mečem

Překvapením se nám tajil dech. Paní z knihovny všechny uvítala, poté si vzal slovo rytíř krásného slova a z jeho projevu bylo zřejmé, že si malých čtenářů velice váží. Následně jsme museli jednotlivě přistupovat ke knížeti, kterému jsme složili slib, poté k rytíři krásného slova, který nás tím velkým mečem pasoval na čtenáře, dále nám kněžna předala šerpy se jménem a titulem čtenáře, paní z knihovny nám předala knihu, pak už nám paní učitelka pogratulovala a předala vysvědčení a na závěr nám též pogratulovala paní ředitelka a předala dobrůtku. Měli jsme plné ruce odměna plnou hlavu zážitků a tím to ještě nekončilo.

Nyní předstoupil kníže a předal naší paní učitelce klíč do světa písmen a knih. Pro tuto příležitost jsme si pro panstvo připravili  píseň od Dády Patrasové „Abeceda“ a nakreslili jsme si k ní písmenka jako rekvizitu, ovšem pod tíhou okolností jsme zazpívali pouze s polovičním nasazení, což jsme si posléze ve třídě vynahradili. Byl to výjimečný den plný zážitků s kamarády, rodiči i učiteli. Děkujeme zaměstnancům městské knihovny Slatiňany, panu Vlkovi za fotografie, rytíři krásného slova a knížeti a kněžně Auerspergovým.

                             


Sníh

Letošní zima se tento rok dala na čas, ale ku radosti všech dětí nakonec přijela na pořádném bílém koni a přikryla celou krajinu velikánskou bílou peřinou. Nečekali jsme ani minutku a vytáhli jsme boby, lopaty a saně a vyrazili jsme na „kopec“. Bohužel z kopečku jsme sníh rychle proměnili na bláto, tak jsme se přesunuli na sněhové pláně hřiště a školní zahrady a pustili jsme se do výroby rozličných soch a obřích koulí,  některé jsme i stěhovali z hřiště na školní zahradu. Také jsme si zahráli mnoho sněhových bitev a celí jsme se ve sněhu vyváleli. Největším zážitkem bylo barvení sněhu a sněhových soch Na zasněžené ploše školní zahrady jsme vyrobili korálové útesy, hned vedle tučňáky, duhové květy a koule i sluníčku se to líbilo, tak vykouklo a než jsme se nadáli, vše před našima očima zmizelo. Nyní už zahrada vykvete vlastními kvítky.

   


Tři králové ve školní družince


Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“                               Matoušovo evangelium

První týden po Vánočních prázdninách se ve školní družině nesl v duchu tří králů. Děti si vyrobily překrásné královské koruny a dary pro Ježíška a společně jsme se s písní na rtech vydali po Orli a na dveřích a brankách školy a spolužáků jsme zanechali podpisy K + M + B. Děti si koledu moc užívaly a již nyní se těší na další zážitky.

Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlatokadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, nejčastěji KašparMelichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují. Wikipedia

 

 

Předvánoční čas ve škole

Přípravu na Vánoce jsme zahájili již koncem listopadu. Tehdy jsme začali vymýšlet, jak bude vypadat naše besídka, a jaké dárečky a přáníčka vytvoříme pro své blízké.
Ve středu 5. prosince nás navštívil tradičně Mikuláš s čertem a andělem. Dětem nadělil sladkosti a naopak děti se pochlubily básničkami a písničkami, které si pro Mikuláše připravily. Následující den proběhla besídka prvňáčků a za týden následovaly besídky zbývajících tříd. Poslední týden jsme se naplno věnovali Vánocům. Zhlédli jsme dvě představení a připravili si tvořivé dílny. Děti měly možnost „upéct“ dva druhy cukroví, vytvořit si různá vánoční přáníčka, dřevěné a ovocné svícny, andílky, bambulkové sněhuláky. Na závěr si vyluštily vzkaz od Ježíška. Vánoční projektový týden jsme zakončili nadílkou.

                  

Mikulášská besídka

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 čekalo prvňáčky první vystoupení pro rodiče a veřejnost v podobě Mikulášské besídky a tentokráte bylo obtížnější, než již zažili v mateřské školce. Jako školáci se musí učit a plnit domácí přípravy a příprava besídky probíhala okrajově, aby nebyla výuka narušena. Prvňáčci pod vedením Mgr. K. Vaškové připravili pásmo písní, tanců, hádanek a her, které doplnili vlastními kulisami, maňásky, oponou, a vánoční dekorací. Diváci shlédli i tradiční pastýřskou hru, kde se objevily pohádkové postavy, jako jsou andělé a čerti. Koledu, kterou si děti a hlavně čertice od diváků vykoledovali, jsme proměnili na sladké poháry, na kterých si děti pochutnaly. Návštěvnost byla veliká a my moc děkujeme za podporu rodičům, kolegyním, ředitelce Mgr.  J. Lacinové  a přátelům školy.

                                     

    

 

Roboti (před vánočními dílnami: listopad - prosinec)

Předvánoční období se ve školní družince neslo v duchu příprav na předvánoční besídky. Děti vyrobily spoustu dárků pro rodiče a kamarády, vyzdobily školu, společnými silami připravily Betlém a nacvičily mnoho písní a říkanek. V průběhu těchto příprav jsme se rozhodli, že si na chvilku od koled odpočineme a na popud prvňáčka Sebíka jsme se všichni nadšeně vrhli do výroby robotího kamaráda. Z počáteční nejistoty vzniklo „robotí šílenství“, rodiče do školy vozili krabice a papírové součástky největších možných rozměrů, tatínkové po večerech přeřezávali roury od koberců a děti chodily s plnými kapsami nábojů do tavných pistolí a vlastními zásobami izolep. Není divu, že vznikli dokonalí a originální robotí kamarádi. Někteří byli plně vybaveni o CD ROMY, větráky, přihrádky, přehrávače, sluchátka atd. atd. Samozřejmě jsme jimi vyzdobili celou školu, a když se přiblížily besídky, robotům byly dodány vánoční šály a čepice, aby si je rodiče mohli prohlédnout a pod dozorem žáků i ozkoušet. Netradiční vánoční výzdoba přinesla všem mnoho radosti. 

       

 

Vesmír – projekt 5. ročníku

 

Jedním z témat přírodovědy pátého ročníku je vesmír. Tuto tématiku zpracováme v několika předmětech. V hodinách přírodovědy kromě běžného výkladu píšeme referáty například o planetách a výzkumech vesmíru. Při informatice učíme tyto referáty upravovat, stahovat obrázky a vkládat je k textu.  V rámci českého jazyka psali páťáci sloh na téma Moje planeta, kterou následně malovali při výrvarné výchově. Během hodiny matematiky pracovali s tabulkou, která obsahovala údaje o průměrech jednotlivých planet a průměru Slunce. Pomocí kalkulačky vypočítali, kolikrát je která planeta větší nebo menší než Země. Určili jsme si průměr Země dva centimetry a dopočítali zmenšené průměry ostatních planet a Slunce. Podle získaných údajů si každý žák namaloval sluneční soustavu a na závěr si dopsal informace k jednotlivým planetám podle referátů svých spolužáků.

 

Projekt Vznik Československa

Stoleté výročí vzniku Československé republiky bylo pro žáky čtvrtého a pátého ročníku příležitostí seznámit se blíže s okolnostmi vzniku samostatné ČSR a se životem za první republiky. Projekt jsme zahájili zhlédnutím několika dílů historického miniseriálu Dějiny udatného českého národa.

V další fázi si měly děti připravit krátkou zprávu k danémlu tématu, kterou prezentovaly před svými spolužáky.  Stěžejní prací byla tvorba lapbooku, který obsahuje informace o T. G Masarykovi, mapu první republiky a mapu současné České republiky s historickými zeměmi, státní symboly, nejdůležitější památky našeho hlavního města a datum vzniku České republiky. Tato část byla pro všechny stejná a zbytek si zpracoval každý žák podle svého zájmu. Děti kreslily a vyhledaly na internetu nebo v encyklopediích výrobky, které nás proslavily. Dívky se zaměřily na módu a chlapci na automobilový průmysl. Nezapomněli jsme ani na kulturu, především film a divadlo. S páťáky budeme v projektu pokračovat do konce prvního pololetí v rámci hodin vlastivědy. Se čtvrtým ročníkem navážeme na toto téma příští školní rok.

 

 

Celoroční hra Kilimandžáro a projekt Poznáváme Afriku

Tato hra a projekt pro žáky čtvrého a pátého ročníku  zasahuje do všech vyučovacích předmětů. Principem hry je vystoupit na vrchol nejvyššího pohoří Afriky, kterým je Kilimandžáro. Děti dostávájí v průběhu vyučování různé úkoly a podle úrovně jejich splnění obdrží lístečky s různými body nebo nedostanou žádný, pokud nedosáhnou určité úrovně v právě zadaném úkolu. Pokud mají určitý počet bodů, který je opravňuje k postupu, tak se posunou svojí jmenovkou na obrázku hory o daný úsek výše. Cílem hry není soutěž o to, kdo bude první, ale hra je jednak motivací k práci ve vyučování a zároveň vede ke spolupráci a vzájemné pomoci. V ráci projektu nás čeká přibliženě pět vstupů do Afriky. Jeden z nich již máme za sebou. Při tomto vstupu pracovaly děti v centrech, jejichž pořadí si samy určovaly. Každé centrum představovalo jedno povolání například jazykovědec, výtvarník, matematik a další. Během práce, která probíhala v týmech se děti seznámily s polohou Afriky, zaznamenaly si do mapy vybrané státy, poznaly obyvatelé tohoto kontinentu včetně některých přírodních národů. Zkusily si nakreslit podle vlastní fantazie masky domorodého obyvatelstva Afriky. Dalším vstupem se seznámíme s faunou a flórou Afriky.

 

 

Ekosystém les – projekt 4. ročníku

Tento několikatýdenní projekt byl realizován s žáky čtvrtého ročníku. Celé téma vychází z hodin přírodovědy, při kterých jsme postupně probrali listnaté a jehličnaté stromy, houby, byliny a živočichy. Velmi rozsáhlé bylo téma listnatých stromů, které jsme začaly vytvářením herbáře nejznámějších druhů. Ve třídě jsem si vytvořily výstavku a během podzimní výpravy jsme tyto stromy vyhledávali a určovali. Následovaly houby, jejich stavba, třídění a poznávání. Při výtvarné výchově si každý žák vytvořil kartu neobvyklé houby dle vlastního výběru a při pracovních činnostech si děti v týmech nebo samostatně vytvářely les. Téma živočichů je propojeno s českým jazykem. Každý žák píše referát o jednom zástupci z řad živočichů žijících v lese a na závěr se chystáme na slohové téma Já a les.


 

 

Návštěva muzea

Společně jsme v naší škole oslavili sté narozeniny České republiky, přesto jsme i po  oslavě  přijali pozvání do chrudimského muzea, kam jsme se  ve středu 14. 11.  s 1. - 3. třídou vydali. V muzeu na nás již čekali odborníci na slovo vzatí a naše žáčky seznámili se zajímavostmi z historie naší země. Chlapcům se nejvíce líbily vystavené exponáty patřící vojákům a u dívek vyhrály módní doplňky a modely motorových vozidel. Děti si nejvíce užily jízdu vlakem z Chrudimi do Slatiňan a při procházce z nádraží do Orle si povídaly o všem krásném, co  zažily.

                                                                           Výročí 100 let republiky

Školní dny od 26.10. do 2.11.2018 se točily kolem stoletého výročí vzniku republiky.

Ve 2. a 3. třídě probíhal během těchto dnů týdenní projekt s tímto zaměřením. Povídali jsme si o historii kolem 1. světové války a vzniku první republiky, připomněli jsme si osobnost T. G. Masaryka. Celé téma jsme přenesli také do současnosti – podívali jsme se na naši republiku historicky i zeměpisně. Výstupem projektu byl lapbook, který si každý odnesl domů.

Téma jsme propojili v jednotlivých předmětech. V hudební výchově jsme zpívali píseň s názvem „Hora Říp“, ve čtení jsme si vysvětlili, co je pověst a nějaké jsme si přečetli. V hodinách slohu jsme se zamýšleli nad tím, „Kde je můj domov?“. Matematika nám pomohla napsat letopočty a spočítat, co jsme potřebovali ohledně válečných a poválečných let. V rámci hodin prvouky, pracovních činností a výtvarné výchovy vznikl již zmiňovaný lapbook.

Děti celý projekt hodnotily velice kladně a byly hrdé na „svou knihu“ o naší republice.

                                                                                Školní družina

Vítr už nám bere kšiltovky z hlavy a to je pro každého kluka i holku znamení, že je třeba co nejdříve vypustit draky na oblohu, aby se po roce zase proletěli, a my jsme si užili nebeské dovádění. Sluníčko nám letos přeje a tak jsme mohli jít s družinkou 22. 10. na větší část odpoledne své draky pouštět. Kdo už měl ruce unavené, půjčil draka kamarádovi, a tak byla většina draků po celou dobu nad políčkem. Podívaná to byla nádherná. Všichni se těšíme, až budeme, straší a draky, kteří poletí, si sami vyrobíme.

 

 

Celodenní projekt „Halloween“

Ve středu po podzimních prázdninách 31.10. 2018 byste ve škole nenašli děti, ale čarodějnice, duchy, kostlivce, čaroděje, upíry a další bytosti. Dnešní den byl věnován „Halloweenu“.

Nejprve děti soutěžily v tělocvičně v přenášení netopýrů – trénovaly si tak svoje plíce. Poté si vytvořily skupinky a obcházely připravená stanoviště s úkoly. Zaměřeny byly na koordinaci, jemnou a hrubou motoriku, paměť a fantazii dětí. Po sociální stránce se děti učily pracovat ve skupině - pomáhat si, učit se vzájemně něco nového, ale také trpělivě na sebe počkat při plnění úkolu.

Po společné první polovině dopoledne, pracovaly děti pak už v jednotlivých třídách se svými učitelkami. Někteří žáci  vyráběli a malovali, jiní počítali strašidelné úlohy a četli si strašidelné příběhy, jiní se učili novou píseň…..

                                                                                                                         


Evropský folklorní festival

V blízkosti naší obce se 18. 10. uskutečnila velkolepá akce evropských rozměrů. V nedalekých Slatiňanech byl zorganizován Evropský folklorní festival, na který se sjeli malí umělci z několika zemí.  Viděli jsme soubory z Argentiny, Srbska a Maďarska a ČR reprezentovali folklorní soubory Sýkorky ze Slatiňan. Mezi prostřední skupinou Sýkorek vystupoval i náš spolužák Ondra a moc se nám líbil. Krom Ondry jsme mohli obdivovat pestré a různorodé kroje, krásné lidové písně, lidové hudební nástroje a lidové tance jako je polka, mazurka, sousedská a dokonce i mateník.  S našimi žáky jsme si tento festival nadmíru užili a celou cestu zpátky jsme si vyprávěli o úžasných dětech a vedoucích, kteří nám tento zážitek přinesli. 

 

Školní družina nezahálí

Po dokončení projektu „Od jadérka k moštu“ zůstala jablíčka ještě chvilku v našich srdíčkách a společně jsme přemýšleli, nad dalšími významy stromů. Poněvadž ve škole pravidelně sbíráme starý papír, hned žáčky napadlo, že tímto sběrem zachráníme mnoho jabloní. A jak se ze starého papíru vyrábí papír nový? To jsme se naučili poslední týden v září a první týden v říjnu, kdy jsme si společně ruční papír vyrobili. Starý papír jsme roztrhali na kousky, namočili do vody, rozmixovali, sítkem nabírali, houbičkou vysáli vodu a nechali dosušit. Tento papír je našedivělý, bylo by ho třeba ještě vybělit kyselinou citronovou nebo Savem, ale nám se tento papír líbil. Obtiskli jsme do něho naši ručičku, vymalovali ji podzimními barvami a napsali jsme datum výroby a darovali jsme jej našim nejbližším. Pravidelně jsme chodili stromy pozorovat, naučili jsme se některé poznat podle listu i plodu, mnoho stromů jsme spočítali, nakreslili, na některé jsme si vylezli. Na závěr projektu jsme si náš národní strom - lípu ozdobili, ať roste, co nejdéle. 

                                                               


                     

Podzimní výprava

V pátek 5. října jsme se vydali na podzimní výpravu.  Autobusem jsme se nechali vyvést k rozhledně Báře a odtud šli směrem ke Kočičímu hrádku.  Naše první zastavení bylo zaměřeno na výtvarné umění. Dědi si vyzkoušely „landart“. Ve skupinách vytvářely  z přírodního materiálu různá prostorová díla. Na Kočičím hrádku plnily v týmech „úkolovku“, během které  hledaly v jeho okolí různé přírodniny. Nejzajímavějším úkolem pro ně bylo přinesení živého živočicha. Tohoto úkolu se zhostily s nadšením a skutečně přinesly nejčastěji živé střevlíky, mnohonožky, chrobáka a ploštice. Po skončení této aktivity jsme vyrazili na zpáteční cestu do Orle.

                          

 

 

„OD JADÉRKA K MOŠTU“ 

17. - 21.9. spolupracovali žáci školní družiny na projektu "Od jadérka k moštu". Projekt byl inspirován samotnými žáky a jejich zájmem o toto zdravé a chutné ovoce, které je v Čechách běžnou plodinou. Žáci, při tvorbě celého projektu, pracovali dle zkušeností, ale i dle vlastní fantazie. 

A co vše jsme k výrobě zdravého moštu potřebovali? 

1. Zasadit jabloň a dobře se o ni starat (zalévat, ořezat větvičky, ošetřit proti škůdcům, pohrabat spadlé listí a shnilé plody). 

2. Jablka otrhat/posbírat a odvézt ke zpracování (zaměřeno na komunikaci a plánování).

3. Jablka rozsekat a vylisovat (zaměřeno na hygienu a bezpečnost práce)

4. Mošt slít do lahví (zaměřeno na dochucení, možnost oslazení nebo naředění).

5. Vyrobit vhodné obaly na mošt (zaměřeno na estetické cítění a spisovný český jazyk).

6. Distribuovat mošt do obchodů (zaměřeno na pohyb a komunikaci).

7. Společně mošt vypít (zaměřeno na zdravá bříška). 

 

Zažili jsme spoustu zábavy, chvilkami i velkou námahu, ale již nyní se těšíme na příští rok, kdy si projekt zopakujeme!

                  

 

 

Dopravní hřiště

Ve čtvrtek 14. září 2018 navštívila naše škola Dětské dopravní hřiště v Chrudimi. Protože je to naše pravidelná každoroční návštěva, děti už věděly, co je čeká a těšily se.

Rozdělili jsme se společně do 3 skupin a prostřídali se na stanovištích. Každou skupinu provázela jedna paní učitelka. Prošli jsme postupně učebnou, kde jsme si připomněli základní pravidla silničního provozu a značky, poté jsme se přesunuli na hřiště, kde jsme prakticky zkoušeli dodržovat pravidla a jízdu podle dopravního značení a posledním místem byla jízda zručnosti přes překážky. Mezitím si děti vyzkoušely, jak se ohleduplně pohybovat jako chodci po hřišti.

Strávili jsme zde příjemné dopoledne, poněvadž nám tentokrát skvěle vyšlo i počasí.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


  

 

 

 

 

                                          

Kontakt

Základní škola a mateřská škola,
Orel, okres Chrudim
Adresa: Orel 71, 538 21 Slatiňany
Telefon ZŠ: +420 469 681 429
Telefon MŠ, ŠJ: +420 469 681 556
Mobil ZŠ: 739 593 163
Mobil ŠD: 736 780 280 
E – mail: zsorel@seznam.cz
IČ: 750 16 401
ID datové schránky: eatmqkv
Podatelna (ředitelna): čtvrtek 8:00 h - 12:00 h

Zaměstnanci

Mgr. Jiřina Lacinová – ředitelka školy
Mgr. Věra Tlustá – učitelka ZŠ
Mgr. Božena Dibelková - učitelka ZŠ
Mgr. Kristýna Vašková – učitelka ZŠ, vychovatelka
Ivana Kacafírková – vedoucí učitelka MŠ
Mgr. Michaela Zábranská – učitelka MŠ, vedoucí ŠJ
Ivana Čechalová - vychovatelka
Jana Kubelková – kuchařka
Petra Hanzlová Kudrnková – školnice MŠ, kuchařka
Michaela Burkoňová – školnice ZŠ, pracovnice obchodního provozu

Školský portál Pardubického kraje

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Mapa stránek

Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2