Škola Orel

Právě jste v části: Základní škola » Informace
 

Informace


 

Přerušení provozu ŠD ve školním roce 2021/2022

Po projednání se zřizovatelem školy a jeho souhlasem (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání), přerušuje ředitelka školy činnost ŠD ve dnech podzimních prázdnin, zimních prázdnin, pololetních prázdnin, jarních prázdnin a letních prázdnin.


Školská rada (funkční období 1.7.2021 - 30.6.2024) 

Zástupce zřizovatele: Ing. Michaela Zárubová

Zástupce rodičů: Michaela Křehlíková

Zástupce školy: Mgr. Božena DibelkováInformace o pověřenci a zpracování osobních údajů

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim  zpracovává osobní údaje subjektu údajů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále pak od 25. 5. 2018 v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále Nařízení č.  2016/679).

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim

sídlo: Orel 71, 538 21 Slatiňany, IČ: 75016401, DS: eatmqkv, telefon: 469681429,
e-mail: reditelka@skolaorel.cz

Pověřenec pro OÚ: Mgr. Miroslav Beránek, e-mail: podpora@r36.cz, tel. 607 857 277, úřední dny: pondělí 13.00 – 17.00

 


PRINCIPY BEZPEČNÉHO ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Zaměstnanci školy:

  • vykonávají dohled dle rozpisu

  • zabezpečují uzamknutí budovy školy

  • jsou poučeni o chování v případě krizové situace

Žáci:

  • při vstupu do školy a opouštění školy za sebou zavírají vchodové dveře,

  • hlásí cizí osoby, které se pohybují ve škole bez doprovodu známé dospělé osoby,

  • hlásí podezřelé chování i ze strany spolužáků (držení zbraní, násilí, výhružky a jiné podezřelé aktivity),

  • jsou poučeni o chování v případě krizové situace.

Rodiče:

  • při vstupu do školy a opouštění školy zavírají vchodové dveře,

  • nevpouští do školy žádné cizí osoby,

  • hlásí cizí osoby, které se pohybují ve škole bez doprovodu známé dospělé osoby.

 

 

 

Zdraví na talíři - cesta ke zdravějšímu školnímu stravování

 

- to je název dlouhodobého projektu, do kterého se naše škola a školka zapojily

- realizuje se od 1. dubna 2013 a poběží do 31. prosince 2014

Díky novému projektu „Zdraví na talíři“ se ve školách v Pardubickém kraji učí, jak se zdravě stravovat a jak zdravě vařit. Projekt se zaměřuje nejen na komplexní vzdělávání vedoucích školních jídelen, kuchařů a kuchařek v mateřských a základních školách, ale i na osvětu o zdravé stravě pro pedagogy. Všechny paní učitelky naší školy i školky se průběžně účastní vzdělávacích seminářů, speciální semináře jsou organizovány také pro vedoucí pracovníky škol. Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT a jsou velmi poučné a zajímavé. Přednáší na nich mimo jiné i Mgr. Margit Slimáková, Ph.D. , která se zdravotní prevenci a výživě věnuje prakticky celý život. Vystudovala farmacii a výživu, pobývala a pracovala  v Německu, Číně, Francii a USA. Ve své práci využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny a klade velký důraz na zdravotní prevenci.

V rámci projektu se vedoucí školních jídelen, kuchaři a kuchařky z mateřských a základních škol Pardubického kraje zúčastnili letního intenzivního šestidenního pobytového praktického kurzu vaření zaměřeného na zdravou stravu, kde se naučili mimo jiné i sestavovat zdravý jídelníček. Součástí programu byly i vzdělávací exkurze, ve kterých účastníci navštívili například regionální výrobce potravin, firmy vyvíjející moderní technologie k šetrné úpravě potravin či zákulisí špičkové restaurace uplatňující zásady zdravého stravování.

A praxe z naší školy a školičky? Máme za sebou "bramborový týden", v rámci toho proběhla bramboriáda, vyrobili jsme si ježky bramboráčky, teď probíhá "jablíčkový týden", vaříme, pečeme, ochutnáváme,  některé maminky se zapojily do akce se svými recepty a spousty dalšího nás ještě čeká...

Kladný ohlas a nadšení těch nejmenších i větších školáků hovoří za vše.

 

http://www.paleta.cz/oucmanice/

http://www.margit.cz/

http://www.healthyplate.eu/cz/

 

                                                                                                    

Vážení rodiče,

dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto prosím pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.

 

Optimální   připravenost

Nedostačující   připravenost

Dítě   rozumí mluvené řeči - pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve   větách a jednoduchých souvětích, komunikuje s dospělými, dokáže   spontánně popisovat různé události, poznatky, nápady, klade otázky, umí   vyprávět o rodičích, sourozencích, má přiměřeně širokou slovní zásobu.

Dítě chápe   sdělení učitele nebo spolužáků odlišně, než bylo myšleno, vyjadřuje se pomocí   jednotlivých výrazů, jednoduchých vět, nevyjadřuje se spontánně, odpovídá   stručně, neklade další otázky k doplnění svých znalostí, dítěti je   špatně rozumět (výslovnost), slovní zásoba je omezená.

Důsledek   pro výuku: nepochopení   výkladu učitele, učitel nerozumí odpovědím dítěte, překážka ve vztazích   s druhými dětmi.

Orientuje   se v okolí, zná svoji adresu, jména a povolání rodičů, svůj věk.

Nezná   základní údaje o sobě a o svém okolí.

Dítě   začíná myslet logicky (na konkrétních předmětech a při konkrétních   činnostech), svět chápe realisticky, dokáže pochopit, že z pozice někoho   jiného se může situace jevit odlišně.

Dítě zatím   neuvažuje logicky – je závislé na svých přáních a okamžitých potřebách, na   fantazii, důležitý je jeho vlastní pohled na věc.

Důsledek   pro výuku:   nedostatečné pochopení učiva, zejména v Čj, M a v prvouce.

Dítě   rozumí číselnému pojmu – např. spočítá pastelky (do 5ti), seřadí čísla od   nejmenšího po největší, vyjmenuje řadu čísel, chápe pojmy hodně - málo, méně   - více, má rozvinutou paměť pro čísla.

Nedokáže   počítat ani do pěti, nechápe pojem čísla, pořadí, množství.

Důsledek   pro výuku: dítě   selhává zejména v matematice, nechápe učivo.

Dítě   dokáže rozlišit zvukovou i zrakovou podobu slov, rozloží slovo na jednotlivá   písmena, ví na jaké písmeno začíná slovo, dokáže z jednotlivých písmen   složit slovo, rozliší i velmi podobně znějící slova.

Nedovede   přesně rozlišovat zrakové či sluchové podněty, nedovede vnímat celek jako   soubor částí, obvykle se soustředí na nejnápadnější detail.

Důsledek   pro výuku: selhává   při výuce čtení a psaní.

Dítě je   zralé v grafických projevech a tělesné obratnosti – je manuálně šikovné,   dobře ovládá pohyby svého těla, umí zacházet s nůžkami, držení tužky je správné,   tlak na tužku přiměřený, dokáže napodobit tvar tiskacího a psacího písma, umí   popsat, co nakreslilo.

Dítě je   obecně výrazně neobratné, křečovité držení tužky, velký tlak na tužku,   nedokáže napodobit tvar písmen a čísel, odmítá kreslení, vystřihování,   v nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.

Důsledek   pro výuku: selhává   ve výuce psaní, kreslení, pracovní výchově, tělocviku.

Dítě je   schopné soustředit se na práci, vydrží pracovat dostatečně dlouho, odolává   rušivým podnětům, dokáže překonat únavu.

Dítě se   obtížně soustředí, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci, působí   jako duchem nepřítomné.

Důsledek   pro výuku: nedává   pozor, nepracuje, ruší ostatní.

Dítě bez   obtíží navazuje kontakt s cizí osobou, je ochotné komunikovat a   kooperovat s ostatními dětmi, ochotně se podřídí autoritě.

Dítě se   vyhýbá kontaktu s cizími osobami, je stydlivé, bázlivé, závislé na   rodině.

Důsledek   pro výuku: nechce   chodit do školy, straní se ostatních, nekomunikuje s učitelem.

Dítě   přiměřeně ovládá své emocionální projevy, je schopné odložit splnění svých   přání na později, započatou práci se snaží dokončit.

Dítě   obtížně kontroluje své emoce, často jedná impulzivně a bez zábran (např. při   nezdaru rozhází všechny pastelky po zemi, bouchá pěstí do stolu apod.), při   práci nemá výdrž, převládá zájem o hru.

Dítě je   schopné pracovat ve skupině dětí na    společném cíli a společně prováděném úkolu, ochotně se zapojuje do   kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti.

Dítě není   ochotné komunikovat s druhými dětmi, stojí stranou, nenavazuje kontakty,   nedokáže odložit uspokojení vlastních potřeb ve prospěch společného úkolu,   při hře je agresivní, svárlivé.

Důsledek   pro výuku:   konflikty s dětmi i učiteli, znesnadňuje práci ostatním.

Dítě je   samostatné a soběstačné, umí se samo obléknout, najíst, pracuje samostatně –   rozumí pokynům.

Dítě je   nesamostatné, závislé na pomoci rodičů, sourozence, pracuje jen v  bezprostředním kontaktu  a za pobízení  dospělého, nedokáže se postarat o své věci.   Důsledek pro výuku: nepracuje a neplní pokyny bez pomoci učitele,   zapomíná nebo ztrácí pomůcky.

Dítě   dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům dospělého, i když je to pro něj   nepříjemné, chápe nutnost řádu a pravidel.

Dítě je neposlušné,   neumí se chovat, odmítá vyhovět pokynům.

Důsledek   pro výuku:   konflikty s dětmi i učiteli.

Dítě má   pozitivní postoj ke škole a učení, těší se do školy, rád si hraje na školu,   má zájem o nové věci, klade hodně otázek.

Dítě se o   školu nezajímá, rádo si hraje, neprojevuje zájem o rozšiřování znalostí a   vědění, neklade otázky.

Důsledek   pro výuku: učivo ho   nebaví, nedává pozor, není motivováno k lepším výkonům.

 

Přestože se klade velký důraz na výběr dobře připravených a zralých dětí do první třídy, vstup do školy znamená pro většinu dětí značnou zátěž. Není proto divu, že velký počet dětí vykazuje po delší nebo kratší dobu (jen několik prvních týdnů školní docházky nebo až celý první rok) různě intenzivní a rozličně projevované známky nepřizpůsobení. V následující tabulce si můžete přečíst některé projevy této nepřizpůsobivosti, které může vysledovat paní učitelka ve škole nebo i vy doma – zejména při domácí přípravě. Pokud tyto projevy přetrvávají po několik měsíců, je vhodné vyhledat odbornou pomoc – školního psychologa, výchovného poradce, poradenského psychologa v pedagogicko – psychologické poradně.

 

Ve škole   dítě

Doma dítě

- nevydrží   být soustředěné na vyučování

- odmítá   ráno vstávat, nechce jít do školy

- špatně   se podřizuje kolektivnímu vedení

- vrací se   ze školy unavené

- stále si   s něčím hraje

- svádí   s rodiči urputné boje o domácí přípravu

- nevydrží   klidně sedět, otáčí se, mluví do výkladu učitelky

- postoj   dítěte k učení je lhostejný až negativní

- zaostává   ve všech předmětech nebo v některém z nich

-   pozornost při domácí přípravě je rozptýlená a výkon špatný

- špatně   navazuje kontakty s druhými dětmi a obtížně vstupuje do sociálních   vztahů, což může negativně ovlivnit jeho postavení v kolektivu třídy

- trpí   ranním zvracením, bolestmi hlavy nebo břicha, pálením očí (pokud se   neobjevují o víkendech a o prázdninách), zadrháváním či koktavostí

Domácí příprava prvňáčků by neměla trvat déle než půl hodiny, výjimečně hodinu, měla by se konat v době jejich dobré výkonnosti, po chvíli aktivního odpočinku (ale ne fyzicky vyčerpávajícího).

 

 

Vážení rodiče,

v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.

Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.

Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!

Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů.

Přejeme Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu

 

Ředitelské volno  

Po projednání a se souhlasem zřizovatele školy vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno (§ 24  odst. 2 školského zákona) dne 30.4. a 7.5. 2018. 

V případě potřeby nebude provoz školní družiny omezen.


 

 

 


 

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola,
Orel, okres Chrudim

Orel 71, 538 21 Slatiňany

IČ: 750 16 401

E-mail: reditelka@skolaorel.cz

ID datové schránky: eatmqkv

Ředitelka školy: +420 739 593 163
ZŠ sborovna: +420 469 681 429
Školní družina: +420 736 780 280
Školní jídelna: +420 725 340 844
MŠ: +420 725 340 844

Podatelna (ředitelna): čtvrtek 8:00 h - 12:00 h

Zaměstnanci

Ředitelka školy
Mgr. Jiřina Lacinová
E-mail: reditelka@skolaorel.cz

Učitelky základní školy
Mgr. Božena Dibelková
E-mail: b.dibelkova@skolaorel.cz
Mgr. Věra Tlustá
E-mail: v.tlusta@skolaorel.cz
Mgr. Kristýna Vašková
E-mail: k.vaskova@skolaorel.cz

Vychovatelky školní družiny
Ivana Čechalová
Mgr. Kristýna Vašková

Učitelky mateřské školy
Ivana Kacafírková, vedoucí uč.
E.mail: ms@skolaorel.cz
Mgr. Michaela Zábranská

Školní jídelna
Mgr. Michaela Zábranská, vedoucí ŠJ
Jana Kubelková, kuchařka
Michaela Burkoňová, kuchařka
Petra Hanzlová Kudrnková, kuchařka

Školnice základní školy
Michaela Burkoňová

Školnice mateřské školy
Petra Hanzlová Kudrnková

Hospodářka
Zdeňka Svobodová

Školský portál Pardubického kraje

Mapa stránek

Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2